organizator nagradne igre

SPLOŠNI POGOJI sodelovanja v nagradnih vprašanjih in objavah na Facebook strani ENJO Slovenija

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

 1. člen

Organizator nagradnih iger, nagradnih vprašanj in/ali nagradnih objav je ENJO, ALENKA KÜGERL S.P., Meljska cesta 56, 2000 Maribor.

POSREDOVANJE PODATKOV

 1. člen

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook ali Instagram. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetjema Facebook in Instagram. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@enjo.si

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen
 2. V nagradni igri, pri nagradnih vprašanjih in objavah lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
 3. V nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posamezni strani oz. so sledilci Facebook strani ENJO Slovenija na kateri poteka nagradna igra, torej vse osebe, ki so na tej strani kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.
 4. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
 5. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.
 6. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.
 7. Pravne osebe in s.p.-ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.
 8. V nagradnih vprašanjih in objavah sledilci Facebook strani ENJO Slovenija sodelujejo na način, ki je zapisan v tekstu nagradnega vprašanja oz. nagradne objave, ter v primeru žreba, omogoči morebitno prejetje nagrade.
 9. Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Facebook strani ENJO Slovenija.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen
 2. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Facebook strani.
 3. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
 4. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Facebook strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
 1. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE

 1. člen
 2. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado.
 3. Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook strani ENJO Slovenija, kjer nagradna igra tudi poteka.
 4. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen
 2. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
 3. Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, določen v opisu nagradne igre na Facebook strani ali v roku 14 dni po objavljenem nagradnem vprašanju ali objavi.
 4. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Akontacijo dohodnine sicer plača organizator.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen
 2. Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko komentarja pod objavo o nagradni igri ali na Facebook strani https://www.facebook.com/enjo.slovenija bo nato preko zasebnega sporočila na strani javil, da se mu posredujejo podatki za prevzem nagrade.
 3. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu oz. v komentarju Facebook strani ENJO Slovenija in ob tem tudi označi (»tag«).
 4. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.
 5. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

 1. člen
 2. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Facebook strani ENJO Slovenija.
 3. Nagrado nagrajenec prejme po pošti. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen
 2. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim pri organizatorju.
 3. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
 4. V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 5. Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
 6. Uporabniki podatkov so administrator Facebook strani ENJO Slovenija ter odgovorni za izdajo nagrad.
 7. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro preko zasebnega sporočila do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen
 2. Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.
 3. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem.
 4. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 5. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook strani ENJO Slovenija.
 6. Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@enjo.si

Maribor, 27.11.2020

Enjo Slovenija